Site Overlay

Zásady ochrany osobných údajov

Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Pri spracovávaní osobných údajov postupujeme tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovaniu ľudskej dôstojnosti a tak isto dbáme na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektových údajov.
Vaše osobné dáta nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou prepravných spoločnosti, ktorým ich poskytujeme iba v rozsahu potrebnom pre doručenia tovaru. S vašimi osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
S výnimkou prípadov uvedených v týchto oznámeniach ochrany osobných údajov, nebudeme oznamovať žiadne osobné údaje bez vášho súhlasu, pokiaľ nebudeme na to oprávnený zo zákona, alebo to bude zákon vyžadovať (napríklad v prípade potreby právneho konania, alebo na účely prevencie podvodov, alebo inej trestnej činnosti), alebo ak sa domnievame, že takéto konanie je nevyhnutné pre ochranu našich práv, majetku, alebo osobnú bezpečnosť.

Zaškrtnutím príslušného poľa pri zadání dopytu vo formulári alebo pri registrácii zapožičanie motocykla udeľujete súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov. Zhromažďujeme a používame osobné údaje (vrátane mena, adresy, telefónneho čísla a e-mailu ), aby sme mohli:

  • reagovať na otázky alebo žiadosti, ktoré nám predložíte
  • spracovávať rezervácie, objednávky a žiadosti podané vami
  • spravovať alebo inak plniť naše povinnosti vo vzťahu k akejkoľvek dohode, ktorú máte s nami
  • predvídať a riešiť problémy s akýmikoľvek tovarmi alebo službami, ktoré dodávame pre vás
  • vytvárať produkty alebo služby, ktoré by mohli vyhovovať vašim potrebám

Tieto osobné údaje môžeme zhromažďovať a spracovávať po dobu 5-ti rokov. Máte právo vyžiadať si svoje zadané osobné údaje, právo na ich opravu a právo na ich likvidáciu, ak účel ich spracovania skončil vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Máte právo svoj súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov kedykoľvek písomne zmeniť či odvolať, a to na e-mail adrese: hoposclean@gmail.com.
HOPOS CLEAN, s.r.o. si vyhradzuje právo využívať anonymizované dáta o aktivite užívateľov webových aplikácií k zlepšovaniu svojich služieb.
Informácie o Vás, ktoré nám na těchto webových stránkách poskytnete, nebudú prenesené do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“).